ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ฝังศพสุลต่านสุไลมาน
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

 ประวัติความเป็นมา
สุสานมรหุ่ม (สุสานสุลต่าน สุไลมาน) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สายเขาแดง-ระโนด) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 กล่าวกันว่าเป็นที่ฝังศพสุลต่านสุไลมาน เจ้าเมืองสงขลา คำว่า “มรหุ่ม” “มะระหุ่ม” เป็นคำที่เลือนมาจาก “บาระหุม” ซึ่งเป็นชื่อหลุมฝั่งศพของสุลต่านหรือเจ้าเมืองมลายูตามคติศาสนาอิสลาม (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2529, หน้า 1445) สภาพบริเวณโดยรอบของสุสานมรหุ่มเป็นกลุ่มต้นไม้ขนาดใหญ่ อาทิ ต้นยาง ต้นสน ต้นก้ามปู ฯลฯ 3 ด้าน พื้นเป็นทรายทะเลสีขาวละเอียด และมีหลุมฝังศพชาวบ้าน ล้อมรอบด้วยคูน้ำผู้นับถือศาสนาอิสลามกระจายทั่วไปเต็มพื้นที่ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 ใส่รูป ศาลาหลุมฝังศพสุลต่าน สุไลมาน ภายในหลุมฝังศพสุลต่าน สุไลมาน สุสานมรหุ่ม

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก :
สิ่งอำนวยความสะดวก
 •   ถังขยะ   
 •   ป้ายบอกทาง
 •   ป้ายสื่อความหมาย   
 •   ร้านอาหาร
 •   ห้องน้ำ
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

  ที่อยู่: ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตำบล/แขวงหัวเขา อำเภอ/เขตสิงหนคร
  จังหวัด: สงขลา
  รหัสไปรษณีย์: 90280
  หน่วยงานรับผิดชอบ: Long beach Resort

  ........................................

  ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://61.19.236.136:8090/dotr/touristlist.php?provinceid=58&provlat=7.200000&provlong=100.583336

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com