ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดเกาะถ้ำ
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติความเป็นมา
วัดถ้ำเกาะ อยู่ห่างจากสามแยกสำโรงตามเส้นทางสายสลขลา-นาทวี ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง มีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่บนยอดเขา ประชาชนนิยมไปกราบไหว้บูชาติดกับวัดเกาะถ้ำวัดเกาะถ้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะถ้ำ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 50 ไร่ วัดเกาะถ้ำ สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2357 สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมตั้งอยู่บนที่ราบมีนามว่า “วัดสะพานยาว”เมื่อคราวเมืองสงขลาถูกข้าศึกยกทัพมาโจมตีบริเวณเกาะถ้ำนี้ได้เป็นสถานที่ยกทัพมาต่อสู้ และใช้กลอุบายทำให้ข้าศึกถอยทัพไป ทำให้ทัพชนะข้าศึก พระยาวิเชียรคีรีบุญ เจ้าเมืองคนที่ 6 ได้สร้าง รอยพระพุทธบาทจำลองลงบนหินประดิษฐานไว้บนเขาแล้วให้ย้ายวัดสะพานยาวที่ตั้งอยู่บนที่ราบ ไปสร้างขึ้นบนภูเขาและได้มีนามว่า “วัดเกาะถ้ำ” วัดเกาะถ้ำ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2451 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12.50 เมตร ยาว 14.50 เมตร เกี่ยวกับการศึกษาได้จัดให้มีโรงเรียนวัดเกาะถ้ำขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2465 โดยการอุปการะจาก เจ้าอธิการพรหมทอง พระมหาล้วน ฐานยุตโต ได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลัง พระครูโฆษิตธรรมวาที ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และได้ให้การสนับสนุนตามสมควรตลอดมา

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก :
สิ่งอำนวยความสะดวก
 •   ถังขยะ   
 •   ป้ายบอกทาง
 •   ป้ายสื่อความหมาย   
 •   ร้านอาหาร
 •   ห้องน้ำ
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

  ที่อยู่: สงขลา ตำบล/แขวงเขารูปช้าง อำเภอ/เขตเมืองสงขลา
  จังหวัด: สงขลา
  รหัสไปรษณีย์: 90000
  หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักพระพุทธศาสนา

 

 

เดินทางอย่างไร :

 

การเดินทางโดยรถยนต์อยู่ห่างจากสามแยกสำโรง ตามเส้นทางสายสงขลา-นาทวี ประมาณ 2 กม.

.........................................

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://61.19.236.136:8090/dotr/touristlist.php?provinceid=58&provlat=7.200000&provlong=100.583336

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com