ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
tag วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ

วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ มีเนื้อที่ 35 ไร่เศษ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ ตามหลักฐานในหนังสือประชุมพงศาวดารภาค 15 เรื่องพงศาวดารเมืองพัทลุงฉบับกรมศิลปากร พ.ศ.2515 ได้เขียนสรุปไว้ว่าพระยากรงทองได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ และพระเชตุพนวิหารขึ้นในปี พ.ศ.1482 โดยสร้างพร้อมกันคือ วัดเขียน วัดบางแก้วและวัดสทิง แต่วัดจะทิ้งพระตั้งมาก่อนนี้แล้ว มีพระพุทธไสยาสน์ (ปางนิพพาน) พระธาตุเจดีย์เป็นหลักของพุทธศาสนา..

 

อ่านต่อ

tag หาดมหาราช
หาดมหาราช

หาดมหาราช ตั้งอยู่ใกล้ทางหลวงหมายเลข 408 ในเขตอําเภอสทิงพระ หากเดินทางจากสงขลา ผ่านสิงหนครมาจนถึงบริเวณ ศูนย์ราชการอําเภอสทิงพระ มีทางแยกเข้าสู่ชายหาดอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 125หาดทรายชายทะเลที่สงบ ร่ มรื่ น และมีความเป็ นส่วนตัวมาก หาดทรายขาวน้ํ าไม่ลึกมาก สามารถเล่นน้ํ าได้ดี ริมชายหาดร่มรื่นด้วยทิวสน มีการจัดแต่ งเป็นที่ พักผ่อน ที่ชมทิวทัศน์ ให้ความสะดวกในการพักผ่อนที่ กลมกลืนกับธรรมชาติพอสมควร ด้านหลังแนวหาดเป็นสวนหย่อมและเป็นที่ ตั้งของอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ..

 

อ่านต่อ

tag วัดสทิงพระ
วัดสทิงพระ

ประวัติความเป็นมาวัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1542 ภายในวัดมีโบราณสถานซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่ภายในวิหารมีภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก หอระฆังโบราณ เป็นต้น..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com