ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
tag วัดธาตุคีรีเขต
วัดธาตุคีรีเขต

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. พ.ศ. 2436 แต่เดิมคงเป็นเพียงที่พักสงฆ์สำหรับพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี ชาวบ้านเรียก “วัดลุ่ม” หรือวัด “ตลาดใต้” มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ โกศทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธาตุคีรีเขต” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2462 ปัจจุบันมีพระครูศรีปริยัตยากรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า..

 

อ่านต่อ

tag วัดคงคาภิมุข
วัดคงคาภิมุข

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ค. พ.ศ. 2305 เดิมชื่อว่า “วัดคงคา” เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง ต่อมา พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดคงคาภิมุข” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ในช่วงเดือน ก.พ. ของทุกเดือน ปัจจุบันมีพระครูนันท ปัญญากร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

อ่านต่อ

tag วัดนิกรวราราม
วัดนิกรวราราม

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2336 โดยมีคุณตาแก้วและคุณตารามเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดย่านยาว” ตามชื่อบ้าน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัด “นิกรวราราม” ในปี พ.ศ. 2486ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2385 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่เก็บรวมรวมศพผู้ประสบภัยในเหตุการณ์พิบัติสึนามิ เพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ปัจจุบันมีพระอธิการวิชิต พุทฺธวิชิโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

อ่านต่อ

tag วัดเสนานุชรังสรรค์
วัดเสนานุชรังสรรค์

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ค. พ.ศ. 2390 โดยพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วป่า เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหม่กำแพง” เนื่องจากกำแพงด้วยอิฐถือปูน สูง 2 เมตร ทั้ง 4 ด้าน และสร้างพระอุโบสถขึ้นตอนกลาง ตามแบบของวัดมหรรณพาราม ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดหลวง เป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตลอดมาในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วัดเสนานุชรังสรรค์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 ม.ค. พ.ศ. 2449 ปัจจุบันมีพระอธิการเอื้อน ขนฺติสาโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

อ่านต่อ

tag ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2526 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ในการดูแลของเทศบาลเมือง ตะกั่วป่า เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และหยุดในวันนักขัตฤกษ์..

 

อ่านต่อ

tag ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2526 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย อยู่ในการดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอตะกั่วป่า เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น...

 

อ่านต่อ

tag สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์
สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์

เป็นสถานที่จัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการและจัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้แก่ พิธีตักบาตรทำบุญวันขึ้น ปีใหม่ งานบวงสรวงพระนารายณ์ งานวันเด็ก และกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้การดูแลบริหารจัดการของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ภายในบริเวณสวนสาธารณะประดิษฐานประติมากรรมรูปเคารพพระนารายณ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา ปัจจุบันเทศบาลเมืองตะกั่วป่าได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์
สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

เป็นสถานที่จัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและจัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้แก่ งานวันลอยกระทง งานประเพณีกินเจ และกิจกรรมอื่นๆ ทางวัฒนธรรม..

 

อ่านต่อ

tag อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา  เป็นของคนไทยทุกคน โปรดช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลานของเรา   ข้อมูลทั่วไปอุทยานแห่งชาติศรีพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ในจำนวน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ซึ่งมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ มีสัตว์ป่าชุกชุม และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวย..

 

อ่านต่อ

tag แหลมปะการัง
แหลมปะการัง

แหลมปะการัง อยู่ระหว่างเส้นทางตะกั่วป่า-เขาหลัก จากตัวเมืองตะกั่วป่าเลี้ยวขวา กิโลเมตรที่ ๗๘-๗๙ เข้าไปอีก ๕ กิโลเมตร เป็นหาดทรายที่มีซากปะการังเขากวางหักอยู่เต็มหาด เล่นน้ำได้ บรรยากาศร่มรื่นด้วยแนวสน ช่วงเย็น ๆ เหมาะที่จะนั่งชมพระอาทิตย์ตก และใกล้ ๆ แหลมปะการังยังมีที่พักสวย ๆ บรรยากาศดี ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกพักผ่อนอีกด้วย..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com