ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

อาหารและเครื่องดื่ม ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
tag กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอเบตง
กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอเบตง


 

อ่านต่อ

tag ส้มโชกุน
ส้มโชกุน

ส้มโชกุนเป็นผลไม้เศรษฐกิจจังหวัดยะลาและอำเภอเบตง เพราะมีรสชาดหวานอมเปรี้ยว เนื้อกรอบไม่มีกาก มีโภชนาการสูง ในตำบลอัยเยอร์เวงฏ็ส้มโชกุนก็เป็นหนึ่งในผลิคภัณฑ์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน..

 

อ่านต่อ

tag ลองกอง
ลองกอง

ลองกองเป็นผลไม้ที่ปลูกมากในตำบลอัยเยอร์เวง รองจากทุเรียนและยางพารา มีรสชาดหวานชื่นใจ เพราะปลูกในที่สูงและอากาศดี มีจำหน่ายตามฤดูกาล..

 

อ่านต่อ

tag ทุเรียน
ทุเรียน

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ทำรายได้ให้แก่ชาวตำบลอัยเยอร์เวงมากเพราะทุเรียนในตำบลอัยเยอร์เวงมักจะออกผลผลิตช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ อาจจะเป็นเพราะพื้นที่สูงอากาศเย็นทำให้ได้ราคาและสามารถส่งออกมาเลเซียได้มาก ทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรองจากยางพารา..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com