ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
tag สำนักสงฆ์สายสุวรรณาราม
สำนักสงฆ์สายสุวรรณาราม

สำนักสงฆ์สายสุวรรณาราม ตั้งอยู่เลขที่ 6/7 หมู่ที่ 1 บ้านไอปาโจ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2516 ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2519 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินินาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปัจจัยเพื่อสร้างศาลาการเปรียญแต่ต่อมาชำรุดทรุดโทรมลงจนต้องรื้อถอนไป ในปีพุทธศักราช 2552 พระอาจารย์ ณรงค์ชัย (จันทรภาโส) มหัชฌาสโย หัวหน้าสำนักสงฆ์สายสุวรรณารามได้บอกบุญมายังพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ และคณะพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างศาลาเอนกประสงค์..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com