ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

วัด ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag วัดสนธิ์
วัดสนธิ์

วัดสนธิ์  ลักษณะของแหล่งศิลปกรรมตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตรพื้นที่วัดเป็นที่เนินราบลาดต่ำลงมาทางทิศเหนือ ด้านทิศเหนือเป็นทุ่งนา ส่วนอีกสามด้านเป็นที่สวน ปลูกยางพาราและมะพร้าว ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนทำนมาหากินอยู่รอบๆวัดประวัติความเป็นมาเดิมเป็นวัดร้าง ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่หลักฐานที่ปรากฏน่าจะไม่ต่ำจากสมัยอยุธยา หรือเก่าแกกว่านั้น เล่าสืบต่อกันมาว่า พระรุ่มเป็นรูปแรกที่มาปฏิสังขรณ์ มาจากที่ใดไม่ทราบแน่ชัด ต่อมาไ..

 

อ่านต่อ

tag วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์
วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์  ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่วัดมีพื้นที่เป็นที่ราบซึ่งเป็นเนินลาดต่ำลงไปสู่ทิศเหนืออันเป็นที่นาและลาดต่ำไปทางทิศตะวันออก รอบๆบริเวณวัดเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านค่อนข้างหนาแน่นประวัติความเป็นมาเล่าสืบกันมาว่า ผู้สร้างวัดนี้คือ พระมหาเถรเหมรังสี สร้างเมื่อต้นรัชกาลสมเด็จพระนารายร์มหาราช ซึ่งครองกรุงศรีอยุธยา โดยนายท้อกับนายทองเป็นผู้สร้างวิหาร หลังจากนั้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายชุมชนก็กลายเป็นวัดร้..

 

อ่านต่อ

tag วัดกาญจนาราม
วัดกาญจนาราม

วัดกาญจนาราม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๙ วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมชื่อวัด “กำแพง” น่าจะเพราะมีกำแพงจะเป็นกำแพงดินก็ได้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดกาญจนาราม ให้เข้ากับชื่อ อำเภอกาญจนดิษฐ์ (อำเภอท่าทอง) ต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอกาญจนดิษฐ์ คำว่า ดิฐ ที่แปลว่า ท่า ก็เปลี่ยนไป..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com