ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าศาลา เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอท่าศาลา ซึ่งประกอบด้วยจำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านตลาดท่าศาลา, หมู่ 2 บ้านเตาหม้อ, หมู่ 3 บ้านท่าสูง, หมู่ 4 บ้านท่าสูงบน, หมู่ 5 บ้านในถุ้ง, หมู่ 6 บ้านสระบัว, หมู่ 7 บ้านหน้าทับ, หมู่ 8 บ้านปากน้ำใหม่, หมู่ 9 บ้านด่านภาษี, หมู่ 10 บ้านบ่อนนท์, หมู่ 11 บ้านฝายท่า, หมู่ 12- หมู่ 13 บ้านในไร่, หมู่ 14 บ้านแหลม, หมู่ 15 บ้านบางตง
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง และ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ทอง และ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 28,700 คน และจำนวนหลังคาเรือน 6,547 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก การประมง, ผลิตภัณฑ์หางอวน
อาชีพรอง ผลิตภัณฑ์หางอวน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร : 075 330474
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com