ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งใสมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านฝ่ายท่า หมู่2 บ้านเขาหลง หมู่3 บ้านใสตัน หมู่4 บ้านห้วยทรายทอง หมู่5 บ้านห้วยศรีชัย หมู่6 บ้านห้วยหินลับ หมู่7 บ้านตลาดเสาร์ หมู่8 บ้านทุ่งไสย
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขนอม และ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สีขีด และ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,998 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,124 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 0-7537-6115
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com