ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา อำเภอขนอมเดิมเป็นเมือง ๆ หนึ่ง ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาระหว่าง พ.ศ.1893 - 1912 ได้รับการสำรวจเข้าอยู่ในทำเนียบการปกครองในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีฐานะเป็นตำบล ๆ หนึ่งของอำเภอสิชล ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2502 มีจำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลขนอม และตำบลท้องเนียน และต่อมาได้แบ่งแยกเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำบล คือ ตำบลควนทอง รวมเป็น 3 ตำบล ปัจจุบันตำบลท้องเนียนจึงเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 3 ตำบลของอำเภอขนอม
   
สภาพทั่วไปของตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน มีเนื้อที่ประมาณ 26,930 ไร่ หรือประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนสาย - บ้านน้ำโฉ ตำบลท้องเนียน ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน และมีภูเขาเกือบตลอดแนวชายฝั่งทะเล
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,570 คน และจำนวนหลังคาเรือน 983 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน ประมง นากุ้ง ค้าขาย
อาชีพเสริม แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1.โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 5 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
3. วัด 3 แห่ง
4. สถานีอนามัย 3 แห่ง
5. ที่ทำการ อบต.ท้องเนียน
6. เจดีย์พระธาตุปะการัง
7. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศรีวิชัย
8. บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด
9. โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทร : 075 528367 โทรสาร : 075 528367
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com