ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลช้างกลาง การยกทัพด้วยพล 17 หมื่น ของพระเจ้าสุชิตราชแห่งตามพรลิงคม (นครศรีธรรมราช) ไปตีอาณาจักรละโว้ เมื่อ พ.ศ. 1570 ย่อมแสดงว่า นครศรีธรรมราชได้ใช้กองทัพช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และช้างที่จังมาฝึกเป็นช้างศึกหรือช้างที่ใช้ในราชการ หรือช้างเผือกที่ส่งไปบรรณาการแก่กรุงศรีอยุธยา ก็ได้มาจากป่าบริเวณเขาหลวงแถบเขาพระเมรุ (เขาเหมน) ทุ่งสง ฉวาง นาบอน ทุ่งใหญ่ ถ้าพรรณรา ลำพูน (พระแสง) นั่นเอง ช้างที่จับมาได้นำมาฝึกแล้วเข้าสังกัดประจำกรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 3 กรม คือ
1. กรมช้างขวา ตั้งอยู่ที่เวียงสระ
2. กรมช้างกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปัจจุบัน
3. กรมช้างซ้าย ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหมในปัจจุบัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล มีเนื้อที่ประมาณ 96 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 60,299 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบเชิงเขา ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขา มีแหล่งน้ำตามธรรม
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หลักช้าง กิ่งอ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,370 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,671 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำเกษตรกรรม
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. น้ำตกท่าแพ
2. น้ำตกคลองรังเกียรติ
3. น้ำตกคลองเหมน
4. น้ำตกคลองแหน
5. น้ำตกหน้าเขาเหมน
6. น้ำตกทองออก
7. ถ้ำชะอม
8. ลุ่มน้ำท้ายเหมือง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com