ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา คำว่า "บุดี" เป็นชื่อของตำบล หมายถึง ต้นโพธิ์ ซึ่งเดิมมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับของประชาชน จึงได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า "บูดี" ซึ่งเป็นภาษามลายู ต่อมาแผลงเป็นภาษาไทยว่า "บุดี" จนกระทั่งทุกวันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลบุดีแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 23.408 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,375 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,667 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,027 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน 
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. ค่าย ตชด. 44 (ค่ายพญาลิไท) 
2. ศูนย์ดารุลอีมาน (ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด) 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 
4. วิทยาลัยอิสลาม
5. สถานีอนามัย
6. อบต.บุดี
7. มัสยิดกุกหมู่
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com