ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ในอดีตตำบลยุโปมีราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ประมาณ 50 ครัวเรือน มีต้นไม้ชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่า "ต้นดูโป" เป็นภาษามลายูท้องถิ่น ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก จึงเรียกชื่อบ้านดูโปกันเรื่อยมา ต่อมามีชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ ได้เข้ามาอาศัยมากขึ้นและได้เรียก "บ้านดูโป" เพี้ยนตามสำเนียงใหม่ว่า "บ้านยุโป" หรือตำบลยุโป ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "ต้นมะไฟ"
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลยุโปเป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองยะลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองยะลา ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 33.77 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 21,106.25 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำตาปี และเขตอ.ยะรังี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,301 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,244 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา
ทำไร่ข้าวโพด พืชสวนครัวปราศจากสารพิษริมแม่น้ำปัตตานี (สวนผลไม้ทุเรียน มังคุด เงาะ ส้มโอ ลองกอง ลางสาดฯ) อาชีพรับราชการ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดยุปาราม (บ้านยุโป) 
2. วัดวาลุการาม (บ้านคลองทรายใน) 
3. วัดชมพูสถิต 
4. วัดพุทธเฉลิม(วัดหัวสะพาน) 
5. บึงบาโด
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com