ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลลิดล ในสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ในความปกครองของเจ้าพระยายะลาหรือเจ้าพระยายาลอ ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองยาลอ หรือ ตำบลยะลาในปัจจุบัน บ้านลิดลเป็นหมู่บ้านที่มีป่าทึบมาก จึงใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เมื่อคนเลี้ยงช้างนำช้างไปเลี้ยงในหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อหันไปมองทางยาลอก็ไม่เห็น เหมือนกับมีอะไรมาปิดบังเอาไว้ ทั้ง ๆ ที่อยู่ใกล้กันมาก ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า ลีดง แปลว่า บดบัง หมายถึง บ้านที่มีอะไรมาปิดบังเอาไว้ จึงทำให้มองไม่เห็น เพราะมีป่าทึบและภูเขาบังเอาไว้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านลีดง และต่อมาได้เพี้ยนเป็น "ลิดล" จนถึงทุกวันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม แต่จะมีภูเขาบางส่วนในบริเวณทิศตะวันตกของตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่ที่ 5 ทำให้อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านแถบนี้คือการทำสวนยางพาราและการทำนา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,497 คน และจำนวนหลังคาเรือน 991 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา และทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com