ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ในอดีตกาลโน้น ยังมีเจ้าหญิง และเจ้าชาย 2 พระองค์ คือ พระเหมราชา และพระชนกุมาร ซึ่งเป็นพระธิดา และพระโอรส ของพระเจ้าโกสีราช แห่งประเทศลังกา เจ้าหญิงและเจ้าชายทั้ง 2 พระองค์ ได้อัญเชิญพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า หนีข้าศึกผ่านมาทางเมืองสทิงพระ พอมาถึงหน้าวัดสทิงพระทั้งสองพระองค์ก็ลงจากเรือมาทรงน้ำ พระภคนีไปสรงน้ำที่บ่อจันทร์ พระอนุชาเฝ้าพระบรมธาตุไว้ แต่ภายหลังตามไปด้วย พระภคนี ถามว่า "จะทิ้งพระ" เสียแล้วหรือ คำนั้น ใช้เป็นชื่อ หมู่บ้านตำบล และวัดจนถึงปัจจุบันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณพื้นที่เป็นที่สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยบริเวณชายหาดของอ่าวไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย สำหรับพื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา) ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,106 คน และจำนวนหลังคาเรือน 633 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้ง ค้าขาย รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) วัดจะทิ้งพระ
2) หาดมหาราช
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com