ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
กระท่อม และบังกะโล
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นชื่อวัดซึ่งมีต้นกระดังงาขึ้นหนาแน่นเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเจริญรุ่งเรือง ต่อมาโจรเข้าปล้นทรัพย์และเผาทำลายย่อยยับจึงกลายเป็นวัดร้างไป ต่อมา พ.ศ.2152 ออกสุเทพตำรวจสั่งให้มีการบูรณะขึ้นใหม่จึงเป็นตำบลเก่าแก่มีมาตั้งแต่นั้นมา
   
สภาพทั่วไปของตำบล มี 7 หมู่บ้าน เป็นที่ราบลุ่มในคาบสมุทรสทิงพระ มีพื้นที่ทั้งหมด 5,000 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 2,000 ไร่ ซึ่งพื้นที่เป็นดินปนทราย เป็นพื้นที่ทำนา 3,000 ไร่ ซึ่งพื้นที่เป็นดินเหนียว
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,687 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,073 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลักทำนา ทำสวน ทำน้ำตาลโตนด
อาชีพรอง หัตถกรรม จักสาน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล วัดกระดังงา
 สถานีอนามัยตำบล หมวดการทางสทิงพระ
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com