ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลลำใหม่ มาจากการล่ามช้างในสมัยก่อน คือจะมีช้างของเจ้าพระยายาลอ (ตำบลยะละในปัจจุบัน) หลุดมาทางลำพะยา ชาวบ้านช่วยกันจับแล้วก็นำมาล่ามที่ลำพะยา แต่แล้วก็ขาดอีก จับได้ใหม่อีกครั้งก็เลยนำมาล่ามใหม่ ณ ที่ใหม่ ชาวบ้านก็เลยเรียกที่ล่ามใหม่นี้เป็นตำบลใหม่ว่า "ลำใหม่" จนถึงปัจจุบันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ทั่วไปของตำบล เป็นที่ราบ ทางด้านทิศตะวันออก ส่วนทางด้านทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลลิดล และตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,486 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,222 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน และรับจ้าง
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ ตัดเย็บเสื้อผ้า
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดเฉลิมนิคม
2. สถานีตำรวจภูธรตำบลลำใหม่
3. สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com