ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
ที่มาของคำว่า "ลำพะยา" กล่าวแต่เดิมว่าเจ้าพระยาปัตตานี ได้ใช้พื้นที่ตำบลลำพะยา เป็นที่พักผ่อนและท่านโปรดการคล้องช้างเป็นอย่างมาก จึงให้สร้างที่พักขึ้นบริเวณหมู่บ้านทำเนียบในปัจจุบัน ชาวบ้านเรียกที่พักเจ้าพระยาปัตตานีแห่งนี้ว่า "ทำเนียบ" ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ซึ่งบ้านทำเนียบนี้ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของตำบลลำพะยา โดยการคล้องช้างในสมัยนั้นจะนำช้างมาล่ามไว้ที่บ้านทำเนียบ จนชาวบ้านเรียกกันว่า "ที่ล่ามช้างของพระยา" และต่อมาคำพูดนี้จึงกร่อนสั้นลงเหลือเป็นคำว่า "ลำพะยา"
 

   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบและภูเขา มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร พืชที่ปลูกมากได้แก่ ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด และข้าว บริเวณทางทิศตะวันออก จะเรียกว่า บ้านออก ทิศเหนือ เรียกว่า บ้านเหนือ ทิศตะวันตก เรียกว่า บ้านลำพะยา ส่วนที่ราบลุ่ม เรียกว่า บ้านพรุ และบริเวณเชิงเขา เรียกว่า บ้านทองล้น
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,173 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,207 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา)
2. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 3
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
4. สถานีอนามัยลำพะยา
5. เขื่อนลำพะยา
6. น้ำตกบูตง
7. วังน้ำเขียว
8. โรงเรียนบ้านต้นหยี
9. โรงเรียนบ้านเหนือ
10. โรงเรียนวัดลำพะยา
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com