ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา เดิมทีตำบลปลักหนู พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ได้มีราษฎรบุกรุกเข้าไปเพื่อจัดพื้นที่เป็นที่ทำการเกษตร ในเริ่มแรกมีราษฏรชื่อนายหนู ซึ่งเป็นโรคผิวหนังได้เข้าไปปลูกบ้าน ข้างบ้านมีปลักน้ำอยู่ ซึ่งนายหนูต้องนอนแช่ปลักทุกวัน เนื่องจากคันที่เป็นโรคผิวหนัง จนชาวบ้านเรียกว่าปลักนายหนู ต่อมาเลยเรียกว่า ปลักหนู
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบและเนินสูง มีลำคลองไหลผ่าน พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำสวนยางพาราและปลูกไม้ผล
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,170 คน และจำนวนหลังคาเรือน 866 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน/ไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
2. โรงเรียน 2 โรง
3. สถานีอนามัย 1 แห่ง
4. วัด 2 วัด
5. มัสยิด 3 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com