ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลเทพาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน คือ บ้านเทพา บ้านพระพุทธ บ้านพรุหมาก บ้านท่าดี บ้านป่ากอ บ้านป่าโอน บ้านปากบางเทพา และบ้านปากทุ่ง
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำเทพา ไหลลงสู่ทะเลที่ปากบางเทพา มีหาดทรายชายทะเลที่สะอาดเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน มีพื้นที่ทั้งหมด 14,500 ไร่
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,570 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,838 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวนยาง ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำประมงทะเล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) วัดพระสามองค์
2) หาดสร้อยสวรรค์
3) เกาะขาม
4) แพล่องแม่น้ำเทพา
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : 18 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร / Fax 0-7437-6372
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com