ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลพร่อนตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2378 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองยะลา คำว่าพร่อน ซึ่งใช้เป็นชื่อตำบลนั้น มีเรื่องเล่ากันสืบมาว่าในอดีตที่ผ่านมามีนายพรานคนหนึ่ง เป็นผู้มีความสามารถในการล่าสัตว์ป่ามาก ชาวบ้านเรียกนายพรานคนนั้นว่า โต๊ะแพร หรือ โต๊ะพราน และบริเวณบ้านที่พรานตั้งอยู่นั้นชื่อว่าหมู่บ้านพราน ต่อมาได้เพี้ยนเป็น พร่อน และได้ใช้เป็นชื่อของตำบลพร่อนในปัจจุบัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลพร่อน มีสภาพเป็นเนินเขาสูงต่ำสลับกันทางด้านตะวันออก และค่อย ๆ ลาดต่ำลงเป็นที่ราบ จนเป็นที่ลุ่มบางส่วน
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำใหม่ และตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลลิดล และตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลำใหม่ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,469 คน และจำนวนหลังคาเรือน 740 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การทำผ้าคลุมผม และทำขนม
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 1 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
3. สถานีอนามัยบ้านตาสา 1 แห่ง
4. มัสยิด 6 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com