ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลคูหา ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา มีลำธารน้ำไหลผ่านพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกยางพาราและไม้ผล แต่ก่อนเมื่อมีการขโมยวัวจากที่อื่นเข้ามาในพื้นที่ตำบลคูหาแล้วมักจะหาย หาไม่เจอ เพราะพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เลยเรียกว่าโคหาย ต่อมาเพื้ยนมาเป็นคูหา และเป็นชื่อตำบลจนถึงบัดนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะบ้าย้อย , ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,051 คน และจำนวนหลังคาเรือน
1,761 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล ทำนา ทำสวน ทำไร่
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com