ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลบันนังสาเรง เป็นตำบลที่มีคำสองคำมาผสมกันระหว่าง "บันนัง" กับ "สาเรง" โดยที่สมัยก่อน ชาวบ้านได้อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 6 ในขณะนี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการทำนากันมากในสมัยนั้น ประกอบกับบริเวณหัวคันนามีต้นซิเหรงงอกขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน เมื่อคนอพยพเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวบ้านจะถามกันว่า "ไปอยู่ที่ไหน" เขาจะบอกว่าไปอยู่ที่บันนังสาเรง ซึ่งมีความหมายว่าบ้านที่มีนาและต้นซิเหรง ชาวบ้านก็เลยเรียกกันติดปากมาจนทุกวันนี้ว่า "บันนังสาเรง"
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลบันนังสาเรงแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นเนินสูงและมีภูเขาตลอดแนว ทางด้านตอนกลางและทิศตะวันตกจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ตำบลบันนังสาเรงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 23.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,875 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา และตำบลปุโรง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,396 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,101 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน รับจ้าง และค้าขาย
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. สุเหร่า 2 แห่ง
2. มัสยิด 10 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com