ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลภูเขาทอง เดิมเป็นที่ตั้งของกิ่งอำเภอโต๊ะโมะ เมื่อ 61 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ โดยมีชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ดำเนินการรับสัมปทาน ต่อมาในปี 2474 ได้เกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา เหมืองทองคำโต๊ะโมะจึงถูกปิดกิจการลง เจ้าของสัมปทานได้หนีสงครามกลับประเทศฝรั่งเศส กิ่งอำเภอโต๊ะโมะก็สลายยุบตัวลง ซึ่งในเวลาต่อมาพื้นที่ดังกล่าวก็ขึ้นอยู่ในความปกครองของตำบลมาโมง อำเภอแว้ง โดยมีนายเจ๊ะลาเต๊ะ เจ๊ะเงาะ เป็นกำนันคนแรก สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในสมัยนั้นจะเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาไก และขบวนการกองโจรคอมมิวนิสต์มลายู และขบวนการโจรพูโล ในปี พ.ศ.2520 จัดตั้งตำบลมาโมงเป็นกิ่งอำเภอสุคิริน และต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2529 กิ่งอำเภอสุคิรินก็ได้ยกระดับการปกครองเป็นอำเภอ โดยมี นายมนตรี สิทธิพล เป็นนายอำเภอคนแรก
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลภูเขาทองเป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอสุคิริน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอำเภอสุคิริน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นภูเขาและมีเนินสูง มีพื้นที่ทั้งหมด 84,958 ไร่ อาณาเขตส่วนใหญ่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและพื้นที่ใกล้เคียง
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาฮาลา-บาลา
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาสันกาลาคีรี และ ประเทศมาเลเซีย
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,445 คน และจำนวนหลังคาเรือน 830 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม เลี้ยงเป็ด-ไก่-หมู-ปลา, ปลูกผักสวนครัว, ทำไร่นาสวนผสม-เศรษฐกิจพอเพียง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
3. วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
4. ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ที่ ม.3
5. เขื่อนพลังไฟฟ้า ม.4
6. ถ้ำผีเสื้อ
7. โบสถ์คริสต์ ม.6
8. สถานีอนามัย 3 แห่ง
9. น้ำตกศรีทักษิณ ม.2
10. ป่าฮาลาบาลา ม.2
11. เหมืองแร่ทองคำโต๊ะโม๊ะ/พิพิธภัณฑ์ ม.3
12. น้ำตกหลังวัดโต๊ะโมะ ม.3
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามโครงการพระราชดำริ) 3 แห่ง
14. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com