ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ยะรม เป็นภาษามลายู แปลว่า “เข็ม” เมื่อ พ.ศ.2411 ขึ้นอยู่กับเมืองรามัน เป็น 1 ใน 7 ของมณฑลปัตตานีปี 2527 ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ บ้านนาข่อย บ้านจาเราะลอเบาะ บ้านยะรม บ้านจันทรัตน์ บ้านใหม่ และบ้านบันนังสิแน ได้รับประกาศยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็น 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอเบตง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเบตง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 123.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 88,825 ไร่ สภาพทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2 ค เป็นหมู่บ้านก้าวหน้าทั้ง 7 หมู่บ้าน
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตาเนาะแมเราะ และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,781 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,724 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเบตง
2) สนง.กองทุนสงเคราะห์ฯ (สกย.เบตง)
3) โรงเรียนบ้านนาข่อย
4) โรงเรียนบ้านยะรม
5) โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 , โรงเรียนบ้านธารน้ำใส
6) โรงเรียนบ้านราโมง , โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
7) สถานีตำรวจภูธรตำบลยะรม
8) สำนักสงฆ์จันทรัตน์
9) องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com