ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลเนาะแมเราะ เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลยะรม ต่อมาได้แยกออกจากตำบลยะรมมาจัดตั้งเป็นตำบลตาเนาะแมเราะ แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน และต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเติมอีก 4 หมู่บ้าน รวม 7 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันนี้ คำว่า “ตาเนาะแมเราะ” มาจากภาษายาวี แปลเป็นภาษาไทยว่า “ดินแดง”
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพทั่วไปของตำบลตาเนาะแมเราะ พื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาเตี้ยสลับสูง มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านทุกหมู่บ้าน สภาพอากาศชื้น ร้อน และฝนตกเกือบตลอดปี
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
   
จำนวนประชากรของตำบล
ตำบลตาเนาะแมเราะ มีประชากรทั้งสิ้น 9,131 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com