ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา พื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ ซึ่งมี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านอัยเยอร์เบอจัง บ้านบาแตตูแง บ้านกาแป๊ะซาลัง และบ้านจาเราะซูซู เดิมรวมกับตำบลยะรม และต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2527 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้งตำบลธารน้ำทิพย์ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อประสานงานกันระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการทางด้านต่าง ๆ
   
สภาพทั่วไปของตำบล ลักษณะพื้นที่ของตำบลธารน้ำทิพย์ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนกระจายอยู่ทั่วไปทั้งตำบล มีความสูงจากระดับน้ำทะเล300 – 800 เมตร มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 4 มีลำคลองหลายสายไหลผ่าน ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปัตตานี
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ จรดตำบลเบตงและตำบลยะรม
ทิศใต้ จรดประเทศมาเลเซีย
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เบตง และต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ เขตประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต ยะรม อ เบตง จ ยะลา และประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,628 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,100 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์
2) โรงเรียนบ้านมาลาศรีตะจิตย์
3) โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
4) โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
5) โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู
6) มัสยิดฎอตุลยันนะห์
7) จุดใต้สุดสยามบนเทือกเขาโกเบ
8) อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1
9) น้ำตกซาโห่
10) น้ำตกสะพานแดง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com