ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลบาเจาะเป็นตำบลเก่าแก่ก่อตั้งมาประมาณ 98 ปีแล้ว คำว่า "บาเจาะ" มาจากคำว่า "มือเจาะ" แปลว่าที่ราบชื้นแฉะ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ตำบลบาเจาะประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านอูแบ หมู่ที่ 2 บ้านบาเจาะ หมู่ที่ 3 บ้านบางลาง หมู่ที่ 4 บ้านบียอ และหมู่ที่ 5 บ้านคอลอกาเอ
   
สภาพทั่วไปของตำบล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มปนที่ราบสูง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,205 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บันนังสตา, อบต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com