ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา “ตาเนาะปูเต๊ะ” เพราะคนเฒ่าคนแก่เล่ากันต่อ ๆ มาว่า ก่อนนี้พื้นที่ของตำบลในหมู่บ้านมีสภาพเป็นป่าเขามีช้างป่าตัวหนึ่งลงเล่นน้ำในลำธารจนน้ำเป็นโคลนและดินในบริเวณนั้นเป็นสีขาว เมื่อช้างตัวนั้นขึ้นจากน้ำ และนอนกลิ้งไปมาบนดิน แล้วดินสีขาวที่ติดตัวมาก็ติดตามต้นไม้ใบไม้บริเวณนั้นด้วย จนเป็นสีขาวทั่วบริเวณ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้นว่า “ตาเนาะปูเต๊ะ” ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า “ดินขาว” เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของบ้านตาเนาะปูเต๊ะมีสภาพเป็นดินขาว จึงเรียกว่า บ้านตาเนาะปูเต๊ะมาจนถึงทุกวัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล
มีพื้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน มีลักษณะเป็นที่ราบ 6 หมู่บ้าน และเป็นที่ราบเชิงเขา 4 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านก้าวหน้า หมู่บ้านปานกลาง หมู่บ้านผลการสำรวจ จปฐ. ไม่ผ่าน
เกณฑ์เรื่องรายได้ จำนวน ครัวเรือน
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง และตำบลบือมัง อำเภอรามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยกระทิง กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,150 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,940 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) น้ำตกคีรีราช หมู่ที่ 6
2) น้ำตกโฉลง หมู่ที่ 5
3) น้ำตกทรัพย์อุดม หมู่ที่ 2
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com