ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลถ้ำทะลุ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบันนังสดา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านถ้ำทะลุ หมู่ 2 บ้านนาซัว หมู่ 3 บ้านบันนังบูโบ หมู่ 4 บ้านดีดะ หมู่ 5 บ้านตังกะเค็ง
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อ บันนังสตา, อ ยะหา จ.ยะลา 
ทิศใต้ ติดกับ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บันนังสดา อ.บันนังสดา จ.ยะลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,100 คน และจำนวนหลังคาเรือน 962 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. วัดเนรัญชราวาส
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com