ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลตลิ่งชัน เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เพราะเป็นตำบลที่กว้างใหญ่มากไม่สะดวกต่อการปกครอง จึงได้แยกมาเป็นตำบลตลิ่งชัน ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 68 % และนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 32 %
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลตลิ่งชันเป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 123,592 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา และต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ต.บาเจาะ, ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา และต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,958 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,238 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำส่วน / ทำไร่
อาชีพเสริม ทำไม้กวาดดอกหญ้า จักสานเข่ง ตีเหล็ก รับจ้างต่าง ๆ
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) น้ำตกสุขทาลัย หมู่ที่ 6
2) ภูเขาโบ๊ะโย๊ะ หมู่ที่ 6
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com