ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลเขื่อนบางลาง ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 และประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ2538
ประชาชนนบถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยแบ่งสัดส่วนประมาณ 70 - 30 ตำบล ตำบลเขื่อนบางลาง ได้ตั้งอยู่ในอาณาเขตการปกครองของอำเภอบันนังสตา ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน 
   
สภาพทั่วไปของตำบล ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ควนภูเขา และเป็นลักษณะเนินสูงลาดชัน และตอนล่างจะเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างมีพื้นที่ทั้งหมด 82.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,600 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,753 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,544 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล ทำสวน/ทำไร่
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนบางลางฯ
2) หน่วยสาธิตสหกรณ์การเกษตรเขื่อนฯ
3) หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนฯ
4) เขื่อนบางลาง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com