ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ได้มีการจัดตั้งเป็น ตำบลธารโต เมื่ออำเภอได้รับการยกฐานะ เป็นอำเภอธารโต เมื่อปี พ.ศ.2524 เริ่มแรก มีจำนวน 8 หมู่บ้าน และเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้มีหมู่บ้านแยกไปขึ้นกับตำบลคีรีเขต ซึ่งเป็นตำบลตั้งขึ้นใหม่ จนถึงปัจจุบัน ตำบลธารโต ได้มีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิม และมีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลธารโต มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 854 ครัวเรือน มีประชากร ทั้งหมด 4,324 คน สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นบริเวณภูเขาสูงชัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,595 คน และจำนวนหลังคาเรือน 994 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำไม้กวาดดอกหญ้า
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) ที่ว่าการอำเภอธารโต
2) วัดธารโต
3) วัดเขาบันนังกระแจะ
4) ที่ทำการนิคมสร้างตนเองธารโต
5) น้ำตกธารโต
6) โรงเรียนบ้านธารโต
7) โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
8) สำนักงาน อบต.ธารโต
9) สำนักงานพัฒนาที่ดิน
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com