ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลแม่หวาด ขื่อของตำบลมาจากผู้หญิงชื่อว่าแม่หวาดได้มาอาศัยเป็นครอบครัวแรกที่บ้านโต ในขณะนั้นน้ำได้ท่วม เนื่องจากทางราชการสร้างเขื่อนบางลาง คนทั่วไปเรียกว่าแม่หวาด เมื่อจัดตั้งตำบล จึงตั้งชื่อว่าตำบลแม่หวาด ต่อมาในปี 2518 ตำบลแม่หวาดได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอำเภอธารโต แยกตำบลแม่หวาดออกเป็นตำบลแม่หวาด ตำบลบ้านแหร ตำบลคีรีเขต
ตำบลธารโต
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลแม่หวาดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบน้อย อุดมสมบูรณ์มีฝนตกชุกตลอดปี
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ จ.นราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เบตง จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,997 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,767 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ประมงน้ำจืดบริเวณทะเลสาบธารโต/ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
2) สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่หวาน
3) ทะเลสาบธารโต
4) น้ำตกคอกช้าง
5) น้ำตกละอองรุ้ง
6) ป่าบาลา-ฮาลา
7) สำนักงานเทศบาลตำบลคอกช้าง
8) อุโมงโจรจีนวังไทร
9) วัดดอกช้าง
10) วัดตาพะเยา
11)วัดคงคานิมิต
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com