ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลคีรีเขตเป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลธารโต เมื่อปี พ.ศ.2535 ในระยะเริ่มแรกมีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน และต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2539 จำนวน 1 หมู่บ้าน จากหมู่ที่ 3 เพิ่มเป็นหมู่ที่ 6 และปี พ.ศ.2541 แยกจากหมู่ที่ 2 เพิ่มเป็นหมู่ที่ 7 ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ตำบลคีรีเขตยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.2540

   
สภาพทั่วไปของตำบล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน พื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 499 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำสวนยางพาราและทำสวนผลไม้
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,513 คน และจำนวนหลังคาเรือน 859 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวนยางพารา และทำสวนผลไม้
อาชีพเสริม ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า และทุเรียนกวน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. สำนักงาน อบต.คีรีเขต
2. วัดศรีนคร
3. โรงเรียนบ้านศรีนครและบ้านไทยพัฒนา
4. เรือนเพาะชำเห็ดหอมบ้านดินเสมอ
5. สวนผลไม้ครูสนอง พฤกษวานิช
6. น้ำตกห้องเย็น
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com