ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2411 เดิมหมู่บ้านนี้มีต้นขี้เหล็กขึ้นอยู่มาก เรียกได้ว่าเป็นดงขี้เหล็ก ในยุคแรกชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอยู่ได้ถางดงขี้เหล็กทิ้ง เพื่อการอยู่อาศัยและเพาะปลูก แต่ต่อมาก็มีต้นขี้เหล็กขึ้นมาอีกประปราย ซึ่งต้นขี้เหล็กนี้เองเป็นที่มาของชื่อตำบล เนื่องจากคำในภาษายาวีเรียกต้นขี้เหล็กว่า "ยะหา"
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่เป็นพื้นดินสูง ๆ ต่ำ ๆ ระหว่างเนินดินเป็นที่ราบลุ่มใช้ทำนา สวนยางพารา สวนผลไม้ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16,896 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 15,599 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นภูเขาและที่สาธารณะ
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,603 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,178 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ได้แก่ การทำสวนผลไม้ ทำนา และรับจ้างทั่วไป
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. ศาลาดูดวงจันทร์
2. วัดยะหาประชาราม
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com