ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา บ้านบาโร๊ะเป็นหมู่บ้านแรก ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอยะหา ถือเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ซึ่งในช่วงนั้นมีเพียง 4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านปูแล หมู่บ้านบาโย หมู่บ้านกูแบบูงอ หมู่บ้านแกแลง และหมู่บ้านพงกือละ เมื่อยกฐานะขึ้นเป็นตำบลได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และมีการทำนาในพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยะหา, ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปะแต อ.ยะหา และต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยะหา, ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กาบัง อำเภอกาบัง จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 1,093 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,093 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ เล่นดีเกฮูลู ตัดเย็บเสื้อผ้า รำซีละ ทำขนม
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. มัสยิด
2. โรงเรียน
3. สถานีอนามัย
4. สำนักงาน อบต.
5. วัด
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com