ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
เล่ากันมาว่า เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามีป่าไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่ว มีภูเขาล้อมรอบพื้นที่ ประมาณ 200 ปี
ที่ผ่านมา ราวปี พ.ศ. 2510 – 2540 มีตาปะขาวนุ่งขาวห่มขาวได้ธุดงค์มาพบท้องที่แห่งนี้ เห็นทำเลเหมาะแก่การอยู่อาศัย
ทั้งมีภูเขาล้อมรอบเปรียบเสมือนกำแพงกั้นอาณาบริเวณ และสมัยนั้นชาวจังหวัดสงขลาและชาวจังหวัดปัตตานี ได้แสวงหา
พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและอยู่อาศัย ได้มาพบตาชีปะขาวครั้นเมื่อทราบความต้องการของบุคคลดังกล่าว จึงชี้ให้ไป
บุกเบิกสถานที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ จนในที่สุดได้ยึดครองอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน และบ้านตาชี้ ได้เพี้ยนมาเป็นบ้านตาชี
จนถึงปัจจุบันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล
เป็นพื้นที่ภูเขา มีแม่น้ำตาชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่สูงชัน ชาวบ้านจึงอาศัยอยู่รายเรียงเป็นกลุ่มบ้านในพื้นที่ด้านล่าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านในปัจจุบัน สวนยางและผลไม้จะอยู่สูงขึ้น
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ         ติดกับตำบลลำพะยา อำเภอเมือง       จังหวัดยะลา
ทิศใต้         ติดกับตำบลยะหา         อำเภอยะหา       จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับบาโงยซิแน         อำเภอยะหา       จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลธารคีรี         อำเภอสะบ้าย้อย    จังหวัดยะลา

   
จำนวนประชากรของตำบล ประชากรทั้งสิ้น  1,800  คน  แยกเป็นชาย  888  คน  หญิง  934  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  56  คน / ตารางกิโลเมตร
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com