ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา บ้านบาโงยซิแน เดิมชื่อกำปงบือแน แปลว่าต้นข่อย ชนดั้งเดิมเป็นมุสลิมซึ่งมาจากถิ่นอื่น เช่น ไทรบุรี โกตาบารู และจังหวัดปัตตานี โดยตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มชื่อต่าง ๆ ยึดอาชีพในการทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลบาโงยซิแน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 13 กิโลเมตรและห่างจากที่ว่าการอำเภอยะหาเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13,576 ไร่ หรือ 20 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งหมด 6,991 คน แยกเป็น ผู้ชาย จำนวน 3,444 คน ผู้หญิง จำนวน 3,557 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ 350 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,214 ครัวเรือน ความหนาแน่นของบ้านเฉลี่ยต่อพื้นที่ 61 หลังคาเรือน นับถือศาสนาอิสลาม 100 % 
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com