ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ได้เห็นฝูงกาบินมาในหมู่บ้าน แต่มีกาอยู่ตัวหนึ่งขนเป็นสีทอง ชาวบ้านเรียกว่า "กาทอง" และเพี้ยนมาเป็น "กาตอง" จนถึงปัจจุบัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่เป็นพื้นดินสูง ๆ ต่ำ ๆ ระหว่างเนินดินเป็นที่ราบลุ่มใช้ทำนา ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น  6,876  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 117 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน  1,213  ครัวเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com