ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลกายูบอเกาะ เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 16 ตำบลของอำเภอรามัน คำว่า “กายูบอเกาะ” เป็นภาษามาลายูท้องถิ่น “กายู” แปลว่า “ไม้” “บอเกาะ” แปลว่า “โค้ง” “หรืองอ” มี 6 หมู่บ้าน คือ บ้านรามัน บ้านตอแล บ้านพงจือนือเร๊ะ บ้านพอแม็ง บ้านบาลาสมิแล และบ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 1, 6 จะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 จะอยู่ใน เขตเทศบาลบางส่วน
   
สภาพทั่วไปของตำบล จะเป็นพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ จะมีภูเขาบ้างในพื้นที่ ม.2 และ 3 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 15,280 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้     ติดกับ ตำบลบาลอ, ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com