ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลกาลูปัง อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอรามัน เป็นชุมชนที่โยกย้ายมาจากตำบลโกตาบารู คำว่า "กาลูปัง" มาจากชื่อต้นไม้พื้นเมืองชื่อว่า "กาลูแป" ต่อมาทางการได้ตั้งชื่อตำบลว่า "กาลูปัง" ตามชื่อต้นไม้ที่มีอยู่ในตำบลนี้

   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำนา/ทำสวนผลไม้/สวนยางพารา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเนินงาม, ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโกตาบารู, ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com