ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา กอตอตือร๊ะ เป็นภาษามลายู แปลว่า "วังไม้แก่น" ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านกอตอตือร๊ะ โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านในราวปี พ.ศ.2440 มีกำนันปกครองชื่อโต๊ะขุน ขึ้นตรงกับหัวเมืองรามันในรัชกาลที่ 5 ต่อมาได้มีการปฏิรูปการปกครองเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล บ้านกอตอตือร๊ะ จึงได้ยกฐานะเป็นตำบลกอตอตือร๊ะ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพพื้นที่โดยทั่วของตำบล เป็นพื้นที่ราบ และที่ราบลุ่มโดยเฉลี่ยเป็นพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่ทั้งตำบลซึ่งเหมาะต่อการเกษตรประเภทสวนยางพารา และสวนผลไม้ ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 40เหมาะแก่การทำนาข้าว นอกนั้นเป็น พื้นที่เนิน (ควนดิน) รวมพื้นที่ทั่งตำบลประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.875 ไร่ มีแหล่งน้ำธรรมซาติประเภท คลอง ลำห้วย บึง และมีคลองซลประทานกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตำบล เช่น คลองตีจียาวี คลองทาเนาะบารู และคลองซลประทาน คลองบาดอง
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังพญา, ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกาลูปัง, ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอาซ่อง, ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเนินงาม, ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,180 คน และจำนวนหลังคาเรือน 735 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา และทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ ปักจักร และตัดเย็บเสื้อผ้า
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
2. มัสยิด
3. องค์การบริหารส่วนตำบล
4. สถานีอนามัย
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 5 แห่ง
6. โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 7 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com