ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ.2465 รัฐบาลสยามได้จัดระบบการปกครองหัวเมืองมลายูเสียใหม่ โดยแบ่งเป็น 7 หัวเมือง และให้ขึ้นกับมณฑลปัตตานี ต่อมาเมืองโกตาบารูได้กลายเป็นอำเภอโกตาบารูขึ้นกับจังหวัดยะลา (พ.ศ.2474) ทางการได้แต่งตั้ง "ต่วนกาลูแป" เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอโกตาบารู ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงอรรถสิทธิสุนทร" ปัจจุบันยังมีลูกหลานเจ้าเมืองหลงเหลืออยู่โดยใช้นามว่า "ต่วน" โกตาบารูเป็นอำเภอสังกัดจังหวัดยะลาจนถึง พ.ศ. 2481 จึงได้เปลี่ยนชื่อกลับไปเป็น "รามัน" ตามเดิม เหตุผลเพื่อรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นที่ราบลุ่ม
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,193 คน เป็นชาย 2,083 คน เป็นหญิง 2,110 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การค้าขายและรับจ้างทั่วไป
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. สุสานโตะนิ
2. น้ำตกโต๊ะแซะห์
3. แหล่งที่อยู่ของนกกระยางขาว
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com