ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ในภาษามาลายูท้องถิ่น คำว่า จะกว๊ะ แปลว่า "ข่า" ซึ่งเป็นสมุนไพรไทย ส่วนมากใช้ในการปรุงอาหาร ตำบลจะกว๊ะ เมื่อก่อนเป็นตำบลที่กว้างใหญ่มาก ซึ่งเป็นการยากที่จะปกครองหรือพัฒนาได้อย่างทั่วถึง ต่อมาทางการได้แยกตำบลจะกว๊ะออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลตะโละหะลอ และตำบลจะกว๊ะ ซึ่งปัจจุบันตำบลจะกว๊ะมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านจะกว๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านกำปงบือแน หมู่ที่ 3 บ้านปูลาสะนอ หมู่ที่ 4 บ้านลีเซ็ง หมู่ที่ 5 บ้านจือนือเร๊ะ และหมู่ที่ 6 บ้านกูแบกือโร๊ะ
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง มักขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอยู่เสมอ เส้นทางสัญจรในตำบลค่อนข้างยากลำบาก ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,062 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,067 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. น้ำตกปาโจ
2. มัสยิด 6 แห่ง
3. โรงเรียประถมศึกษา 3 แห่ง
4. กลุ่มแม่บ้านการงานอาชีพ
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com