ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา เดิมท่าธงรวมอยู่กับตำบลวังพญา ต่อมาขอแยกเพื่อตั้งเป็นตำบลใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ตำบลท่าธง ที่ได้ชื่อว่าท่าธงนั้นเนื่องจากมีธงเป็นสัญลักษณ์อยู่ที่ท่าเรือแม่น้ำสายบุรี ซึ่งท่าเรือนี้ ราษฎรใช้ในการค้าขายและสัญจรไป
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งตำบลอีกร้อยละ 30 เป็นที่เนินพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกของพุทรา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,020 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,241 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) วัดรังสิตาวาส 1 แห่ง
2) พรุลานควาย (แหล่งท่องเที่ยว)
3) โรงเรียนระดับประถม 5 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง
5) มัสยิด 7 แห่ง
6) สถานีตำรวจ 1 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com