ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา บริเวณตอนกลางของตำบลมีเนินสูงขึ้นมาสภาพสวยงาม ชาวบ้านเรียกเป็นภาษามลายูท้องถิ่นว่า "บ้านบาโงมอและ" ซึ่ง "บาโง" แปลว่า เนิน และ "มอและ" แปลว่า สวยหรืองาม ซึ่งรวมกันแปลว่า "เนินงาม" ตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเนินงามจนถึงปัจจุบันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเล 130-170 เมตร และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางทิศตะวันออก โดยพื้นที่ลาดเนินเหมาะสำหรับปลูกยางพาราและที่ราบลุ่มจำนวนมากใช้ทำนา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกาลูปัง และตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,484 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,125 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา
อาชีพเสริม ได้แก่ การตัดเย็บผ้าคลุมผม
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดสารพฤกษาวาส (วัดไม้แก่น)
2. สถานีอนามัยตำบลเนินงาม
3. สถานีรถไฟบ้านไม้แก่น
4. โรงเรียนประถมศึกษา
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com