ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลบาลอตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 26.41 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่านบริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 มีทางหลวงตัดผ่านใจกลางตำบลเชื่อมกับอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา เหมาะแก่การทำนาและทำสวนผลไม้ ทำสวนยางพารา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,746 คน และจำนวนหลังคาเรือน 782 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. สถานีรถไฟ 
2. วิทยาลัยการอาชีพรามัน
3. โรงเรียนระดับประถม 3 แห่ง
4. สถานีอนามัย 1 แห่ง
5. มัสยิด 7 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com