ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องประดับ
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา เนื่องจากพื้นที่ตำบลบาโงยเป็นเนินสูง ชาวบ้านจึงเรียว่า "บาโงย" ซึ่งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น และใช้เป็นชื่อของตำบลจนทุกวันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,679 คน และจำนวนหลังคาเรือน 530 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงโค
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ
2. โรงเรียนบ้านบาโงย
3. สถานีอนามัย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
5. มัสยิด
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com