ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลบือมังอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรามัน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านตะโละเลาะ หมู่2 บ้านบือมัง หมู่3 บ้านดุซงตาวา หมู่4 บ้านมาแฮ หมู่5 บ้านปงตา หมู่6 บ้านปีแยะ
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บุดี อ.เมือง และต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กรงปินัง กิ่งอ.กรงปินัง และต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,020 คน และจำนวนหลังคาเรือน 196 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com